© Copyright 2001.

All rights reserved

Sažetak

Abstract
Nazad
Zusammenfassung
Biografija autora
Fotografije leptira
 Sadržaj:
Klimatske odlike
Zoogeografska podela sveta
O sovicama
Literatura
Materijal i metod rada
Faunistički deo
Dinamika populacije
Početna strana

 

 

 

 

UNIVERZITET U NOVOM SADU    POLJOPRIVREDNI FAKULTET    NOVI SAD    JUGOSLAVIJA

Magistarska teza     Podneta u decembru 2000.     UDK 632.78Noctuidae(497.113Sombor)(043.2)

 

FAUNA SOVICA (NOCTUIDAE, LEPIDOPTERA) U SOMBORU  SA POSEBNIM OSVRTOM NA DINAMIKU POPULACIJE NAJBROJNIJIH VRSTA

Dragan Vajgand

SAŽETAK

         U periodu od 1994. do 1997. godine je vršeno sakupljanje sovica pomoću svetlosne klopke tipa "Bečej". Kao izvor svetlosti je služila živina sijalica TEŽ WTF 250 W. Svetlosna klopka je bila postavljena na Fernbahovom salašu, 4 km jugoistočno od Sombora.

         Među sovicama sakupljenim tokom ove četiri godine određeno je preko 27000 primeraka. Determinisano je 116 vrsta sovica.

         Prema prikupljenoj i obrađenoj literaturi, koja je navedena u poglavlju o dosadašnjim faunističkim istraživanjima sovica, u Vojvodini je do sada zabeleženo 279 vrsta sovica. U ovom radu se po prvi put za Vojvodinu daju rezultati o sledećim vrstama sovica: Herminia grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775), Prodotis stolida (Fabricius, 1775), Rivula sericealis (Scopoli, 1763), Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761), Trichoplusia ni (Hübner, [1803]), Eublemma amoena (Hübner, 1803), Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775), C. lychnitis (Rambur, 1833), Cosmia affinis (Linnaeus, 1767), Rhizedra lutosa (Hübner, [1803]), Archanara sparganii (Esper, [1790]) i Mythimna obsoleta (Hübner, [1803]).

          Za vrste Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880) i Cucullia dracunculi (Hübner, [1813]) nismo našli podatak da su do sada zabeležena ni u fauni Vojvodine ni u fauni Republike Srbije, pa ih smatramo novim u njihovim faunama.

Od vrsta za koje se u literaturi navodi da su lokalne, retke ili malobrojne su sakupljene: Moma alpium (Osbeck, 1778), Simyra albovenosa (Goeze, 1781), Dysgonia algira (Linnaeus, 1767), Prodotis stolida (Fabricius, 1775), Catephia alchymista ([Denis & Schiffermüller], 1775), Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758), Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775), Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761), Colobochyla salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775), Diachrysia chryson (Esper, [1789]), Plusia festucae (Linnaeus, 1758), Deltote bankiana (Fabricius, 1775), Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermüller], 1775), Eublemma ostrina (Hübner, [1808]), E. amoena (Hübner, 1803), Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837, C. absinthii (Linnaeus, 1761), C. artemisiae (Hufnagel, 1766), C. lactucae ([Denis & Schiffermüller], 1775), C. dracunculi (Hübner, [1813]), Schargacucullia lychnitis (Rambur, 1833), Elaphria venustula (Hübner, 1790), Chilodes maritima (Tauscher, 1806), Polyphaenis sericata (Esper, [1787]), Eucarta amethystina (Hübner, [1803]), E. virgo (Treitschke, 1835), Ipimorpha subtusa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Mesogona oxalina (Hübner, [1803]), Cosmia affinis (Linnaeus, 1767), Episema glaucina (Esper, 1789), Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775), Scotochrosta pulla ([Denis & Schiffermüller], 1775), Rhizedra lutosa (Hübner, [1803]), Archanara geminipuncta (Haworth, 1809), A. sparganii (Esper, [1790]), Mythimna flammea (Curtis, 1828), Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758), i Agrotis crassa (Hübner, [1803]).

Prema opštoj rasprostranjenosti, najviše vrsta je rasprostranjeno u Palearktičkom podcarstvu.

Sakupljene su i vrste koje se sele. Od pravih migratora, sezonskih migratora prvog reda, su skupljene vrste Autographa gamma (Linnaeus, 1758) i Agrotis ipsilon  (Hufnagel, 1766). Od selica iseljenika su sakupljene sledeće vrste: Prodotis stolida (Fabricius, 1775), Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Macdounnoughia confusa (Stephens, 1850), Trichoplusia ni (Hübner, [1803]), Acontia lucida (Hufnagel, 1766), Schinia scutosa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]), Spodoptera exigua (Hübner, [1808]), Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758), Mythimna vitellina (Hübner, [1808]), Noctua pronuba (Linnaeus, 1758), N. fimbriata (Schreber, 1759), i Peridroma saucia (Hübner, [1808]). Iz grupe raseljenika, podgrupe koja obuhvata vrste za koje se predpostavlja da su migratori su sakupljene: Catocala electa (Vieweg, 1790), Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775), M. l-album (Linnaeus, 1767), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) i A. segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775). Iz grupe raseljenika, podgrupe vrsta koje vredi posmatrati su sakupljene Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) i Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761).

          Za sve vrste je dat broj uhvaćenih leptira tokom svake od istraživanih godina. Za vrste koje su uhvaćene tokom tri ili četiri godine je ustanovljena brojnost po godinama. Redosled brojnosti po godinama smo ustanovili kod 57 vrsta. Najviše vrsta je bilo najbrojnije tokom 1997. godine, koja je u odnosu na višegodišnje srednje mesečne temperature i mesečne količine padavina bila prosečna.

Jednu generaciju godišnje ima 17 vrsta. Jasno izražene dve generacije ima 27 vrsta. Za još deset vrsta se može predpostaviti da imaju dve generacije godišnje. Za četiri vrste ima indicija da u Somboru imaju tri generacije. Broj generacija nije ustanovqen kod 58 vrsta.

Kod vrsta kod kojih smo mogli izračunati koeficijent generacije, proverili smo mogućnost davanja orjentacione dugoročne prognoze na osnovu koeficijenta generacije. Smatramo da se dugoročna prognoza brojnosti na osnovu koeficijenta generacije ne može dati kod sedam vrsta. Za 15 vrsta je konstatovano da se na osnovu koeficijenta generacije može davati orjentaciona dugoročna prognoza dinamike populacije. To su sledeće vrste: Deltote bankiana (Fabricius, 1775), Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermüller],1775), Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Mythimna turca (Linnaeus, 1761), Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775), Mythimna vitellina (Hübner, [1808]), M. pallens (Linnaeus, 1758), Axylia putris (Linnaeus, 1761), Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) i A. segetum ([Denis & Schiffermüller],1775). Za vrste: Eucarta virgo (Treitsche, 1835), Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) i Mythimna obsoleta (Hübner, [1803])  predpostavljamo da se može dati orjentaciona dugoročna prognoza na osnovu koeficijenta generacije, ali su potrebna dodatna istraživanja.

Disertacija je odložena u Biblioteci Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Original sadrži 125 stranica, četiri crteža, jedna karta, devet šema, 106 grafikona, 25 tabela, 5 originalnih fotografija, original je na srpskom jeziku sa sažetkom na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.