© Copyright 2001.

 All rights reserved

Dinamika populacije

Abstract
Sažetak
Zusammenfassung
Biografija autora
Fotografije leptira
 Sadržaj:
Klimatske odlike
Zoogeografska podela sveta
O sovicama
Literatura
Materijal i metod rada
Faunistički deo
Nazad
Početna strana

    Iako je nekada u Vojvodini postojala mreža svetlosnih klopki, objavljeno je malo prikupljenih podataka. Ti podaci se mogu naći u sledećim radovima: Mészáros i sar., 1971.; Vukanić i Tošev, 1979.; Radin, 1981.; Čamprag i sar., 1982.; Sivčev, 1983.; Radin i Tošev, 1983.; Injac i Krnjajić, 1989.; Sekulić i sar., 1995.; Kereši i Almaši 1995. te Vajgand 1998. i 2000. Objavljeni su podaci o svega 12 vrsta sovica.

   U radu su dati podaci o dinamici populacije 113 vrsta. Za vrste roda Diachrysia, (D. chrysitis, D. tutti i D. nadeja) nije data dinamika leta jer je tek nabavkom novije literature ustanovljeno da se radi o tri vrste. Za svaku od 113 vrsta je dat broj uhvaćenih leptira tokom svake od istraživanih godina, a za 56 vrsta koje su uhvaćene tokom tri ili četiri godine dat je i grafikon brojnosti po godinama.

   Za 45 vrsta je dat grafikon leta leptira tokom svake istraživane godine