Kako preparirati leptire

Kako preparirati leptire?

Kako preparirati leptire

Prva ozbiljna knjiga o prorodi, Historia animalium, je enciklopedija o životinjama koju je napisao Aristotel oko 335. god. pre nove ere.

 

 

Prepariranje (preparovanje) podrazumeva postavljanje leptira u njegov prirodni položaj, ili polažaj u kome su vidljive osnovne karakteristike značajne za njegovo prepoznavanje - određivanje. Samo mrtvi leptiri mogu da se prepariraju.

Za prepariranje se služimo razapinjačem. On se sastoji iz dve glatke daščice od lipovog drveta. Dašćice su postavljene kao na slici. Obično je jedna daščica fiksirana za podlogu, a druga pomična da bi se mogao podesiti žljeb u koji ulazi telo leptira. Dno žleba je od stiropora ili plute.

Trup se probode entomološkom iglom na grudnom delu. Probodeno telo se postavlja u žljeb razapinjača. Krila treba da budu u nivou uzdignutog dela razapinjača. Krila se spuštaju na izdignuti deo razapinjača i pomoću tankih igala se nameštaju krila. Donja ivica prednjeg krila treba da bude postavljena pod pravim uglom u odnosu na telo. Zadnje krilo se podvlači pod prednje krilo. Krila se učvršćuju sa trakama od providnog papira i čiodama. Na kraju se koliko je moguće nameste noge i pipci leptira. Pipci se opružaju i učvršćuju trakom papira i iglama. Ako je potrebno i trbuh se podigne ili spusti sa trakom papira i učvrsti iglama. Kada je leptir namešten u razapinjaču ostaje dve nedelje (neki i duže, zavisno od veličine) dok se ne osuši.  Svaki preparirani leptir mora imati oznaku o osnovnim informacijama. Od belog čvršćeg papira, koji se ne savija, isecaju se jednoobrazne etikete. Na prvoj etiketi se upisuju podaci o vremenu i mestu hvatanja, datum i lokalitet. Druga etiketa se popunjava sa podacima o staništu, biljci na kojoj je uhvaćen i imenu sakupljača uz skraćenicu Leg. Etikete veličinom treba da odgovaraju veličini leptira. Podaci se ispisuju grafitnom olovkom ili tušem. Nabadaju se na iglu ispod prepariranog leptira.

Preparirane leptire smeštamo u kutiju sa staklom na trajno čuvanje, a od štetočina ga štitimo najčešće sa naftalinom ili tus trakama.

               

nazad          sledeca strana

 

© Copyright 2000. - All rights reserved